Procedure rondom klachten Gezondheidscentrum Brandevoort Helmond

 • Artikel 1 (begripsomschrijving)

  In dit reglement wordt verstaan onder:

  1. gezondheidscentrum: het gezondheidscentrum Brandevoort (SGCB) te Helmond;

  2. klager:
      - degene die de hulp vraagt van het gezondheidscentrum;
      - de vertegenwoordiger van de hulpvrager;
      - de nabestaande(n) van de hulpvrager;
      - de klager kan zich bij laten staan door een derde;

  3. klacht: het kenbaar maken van onvrede, ervaren door de hulpvrager, in haar of zijn contact met het gezondheidscentrum;

  4. aangeklaagde: degene tegen wie de klacht zich richt zijnde een ieder die binnen SGCB hulp verleent of daartoe diensten levert aan de patiƫnt of aan SGCB zelf.

  5. bestuur: het bestuur van Stichting Gezondheidscentra Brandevoort;

  6. medewerker: degene die in loondienst of op grond van een overeenkomst werkzaam is binnen het gezondheidscentrum;

  7. centrummanager: degene die belast is met de dagelijkse leiding van het centrum;
 • Artikel 2 (werkingssfeer)

  Alleen klachten die betrekking hebben op gezondheidscentrum Brandevoort dan wel op medewerkers van dit centrum worden volgens deze procedure behandeld.

  Deze procedure beschrijft hoe er in gezondheidscentrum Brandevoort wordt omgegaan met klachten, deze procedure moet dan ook niet worden gezien als een klachtenregeling. Alle disciplines hebben een externe klachtenregeling. Voor meer informatie hieromtrent kunt u terecht bij de betreffende discipline.
 • Artikel 3 (doelstelling)

  Doelstelling van deze procedure rondom klachten is:
  • het zo mogelijk herstellen van de vertrouwensrelatie tussen klager en aangeklaagde;
  • het binnen redelijke termijn recht doen aan de klager,de aangeklaagde en ieder bij de klacht betrokkene;
  • het systematisch verzamelen en registreren van klachten om een beter zicht te krijgen op mogelijke tekortkomingen in de hulpverlening vanuit het gezondheidscentrum en hieruit zo adequaat mogelijk corrigerende en preventieve maatregelen te kunnen ondernemen.
  • het bevorderen van de kwaliteit van de zorg.
 • Artikel 4 (het indienen van een klacht)

  Een klacht wordt door klager ingediend bij de centrummanager (bijvoorkeur bespreekt de klager eerst de klacht met de betrokkenen) . De klacht kan op alle gangbare manieren (persoonlijk, telefonisch, schriftelijk en via mail) worden ingediend. De gegevens van de centrummanager zijn: de Plaetse 98, 5708 ZJ Helmond, tel: 0492 504701, / .

  De klager ontvangt zo snel mogelijk, uiterlijk na 3 dagen een schriftelijke bevestiging van zijn klacht.
 • Artikel 5 (het behandelen van de klacht)

  • De klager wendt zich, desgewenst door bemiddeling van de centrummanager, tot de hulpverlener tegen wie de klacht is gericht.
  • De centrummanager is op verzoek van de klager/hulpverlener aanwezig bij het gesprek tussen de klager en hulpverlener op wie de klacht betrekking heeft.
  • De centrummanager zal een schriftelijk verslag maken van het gesprek en verstrekt het verslag aan beide partijen.
  • De afhandeling van een klacht dient zo snel, uiterlijk na 3 dagen, mogelijk zijn aanvang te hebben.
  • Indien voor de klager niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd kan de klager de klacht voorleggen aan een externe klachtenregeling. De centrummanager informeert de klager hierover.
 • Artikel 6 (registratie en openbaarmaking)

  De centrummanager draagt zorg voor de registratie van de ingediende klachten en de wijze van afdoening ervan. In het jaarverslag van SGCB wordt melding gemaakt van het aantal klachten en de aard van de klachten.
 • Artikel 7 (slotbepalingen)

  Het reglement en wijzigingen ervan worden vastgesteld door het bestuur nadat ze zijn voorgelegd aan de cliƫntenraad en de medewerkers van het gezondheidscentrum.
 • Artikel 8

  Het reglement treedt in werking op 01 september 2009.
This site is built with CamelFW.